Bel (072) 5644596 >>

Buitengewoon verlof

Aanvragen buitengewoon verlof

Extra verlof dient altijd door middel van een daarvoor bestemd formulier te worden aangevraagd. Het formulier kunt u hier downloaden.
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.

Extra verlof wordt niet toegekend gegeven voor:

* familiebezoek in het buitenland

* vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding

* vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden

* een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan

* eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte

* verlof voor een kind, omdat andere kinderen al of nog vrij zijn

Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim (afwezigheid zonder toestemming) moet door ons aan de leerplichtambtenaar van de Gemeente Alkmaar worden gemeld. In de schoolgids is de regeling 'Luxeverzuim' opgenomen. Deze regeling wordt door ons nauwkeurig gevolgd.

Verlof in verband met specifieke ondersteuning

Het is mogelijk verlof aan te vragen voor ondersteuning aan leerlingen met een specifieke hulpvraag. Deze ondersteuning kan bestaan uit: logopedische hulp t.b.v. de taal en spraakontwikkeling, behandeling dyslexie, fysiotherapie in het kader van motorische remedial teaching, psychomotorische remedial teaching en faalangstreductie trainingen.

Het extra verlof voor bovengenoemde ondersteuning kan alleen gegeven worden als deze ondersteuning niet door de basisschool zelf kan worden verleend. De hulpverlening moet:

- gericht zijn op het versterken van vaardigheden t.b.v. het onderwijsleerproces;

- geen belemmering vormen voor het overige leerproces;

- een tijdelijk karakter hebben;

- verslaglegging van de resultaten aan school beschikbaar stellen;

- worden verleend door instanties, waarvan de kosten door ziektekostenverzekeraars worden vergoed.

Contact

de Lispeltuut
HOOFDLOCATIE
P.C. Boutensstraat 4
1822 KJ Alkmaar
072 5644596

DEPENDANCE
Jacques Perkstraat 100
1822 KM Alkmaar
072 5627120

de.lispeltuut@saks.nl

Aanmelden >>